پاتوق شیشه ای
وبلاگ شخصی حسن سهرابی ..."وَ أن لَوِ استَقامُوا عَلَی الطَّریقَةِ لَأسقَیناهُم ماءً غَدَقاً"
نگارش در تاريخ ۸۹/۰۹/۲۲ توسط با انتخاب حسن سهرابی hasan sohrabi
توجه به امام زمان
توجه به امام زمان

توجه به امام زمان

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلي ابائه في هذه الساعة و في كل الساعة وليا و حافظا وقائدا وناصرا و دليلا وعينا حتي تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا و هب لنا رافته ورحمته و عونه و دعائه و خيره وصل عليه و عجل فرجه .

ترويح روح حضرت امام رحمة الله عليه و فرزندانشان وشهداي اسلام و شهداي جنگ وانقلاب و خصوصا شهيد اين بيت شهيد ميريان صلواتي عنايت بفرماييد.

توجه به امام زمان توجه به حقيقت انسان كامل است ، توجه به قلب عوالم هستي است . يعني اين هستي با تمام درجات ومراتبش هم ملك و هم ملكوت و هم عوالم بالاتر يك قلبي دارد كه حول محور آن قلب حركت مي كند ، حول محور آن قلب اداره مي شود ،حول محور آن قلب مقدراتش جاري مي شود .قلب اين هستي شخصيت امام زمان است . براي اينكه انسان بتواند در اين هستي راه پيدا كند ،ازقوانينش استفاده كند وبهره ببرد ،رشد كند ،سريعترين كليد ورود به قوانين اين هستي دسترسي ،توجه ،توسل و بهره مندي از وجود مقدس امام هر عصر است . در هر عصري يك حجت وجود دارد كه خداي متعال به اعتبار آن حجت عالم را اداره مي كند وقتي امري را اراده مي كند اراده خداي متعال در نزد آن حجت ظهور پيدا مي كند و به اعتبار اراده آن حجت اراده خدا جاري مي شود" ارادة الرب في مقادير اموره تهبط اليكم و تصدر من بيوتكم " اراده خدا در تقديراتش تهبط اليكم نازل مي شود به سمت شما و تصدر بيوتكم از خانه هاي شما صادر مي شود.

پس خدا براي اداره اين عالم ،ربوبيت اين عالم فعال ما يشاء است يعني دم به دم دارد دخالت مي كند اينطور نيست كه خدا عالم را رها كرده باشد و كاري به كار ما نداشته باشد . حضرت امير هر وقت اين آيه را تلاوت مي كرد اشكشان جاري مي شد : " ايحسب الانسان ان يترك سدي " آيا انسان مي پندارد كه ما او را به حال خودش واگذاشتيم و با او كاري نداريم . لحظه به لحظه با ما كار دارد خدا ،چون رب ماست ديگر .چون پرورش دهنده ماست ،مالك ماست . همانطور كه ما با بچه مان لحظه به لحظه كار داريم يك وقت تخلفي بكند ،بي ادبي بكند ،بحسابش مي رسيم مراقبش هستيم اگر مريض شود نگرانش مي شويم ، بسيج مي شويم مريضيش را رفع كنيم . گرسنه بشود ،بسيج مي شويم گرسنگي اش را رفع كنيم .تشنه بشود همينطور. پس چطور مي شود ما نسبت به فرزندمان كه تازه خالقش هم نيستيم اينطوريم ،آنوقت خداي متعال كه ما را خلق كرده ،ابداع كرده و مجموعه لوازم اين خلق را در اختيار ما قرار داده ومالك ماست و رب ماست با ما كار نداشته باشد ؟ نه  ممكن نيست. منتهي بعضي ها اين ربوبيت را مي بينند و بعضي ها نبينند .اون كسي كه اين ربوبيت را ببيند در عالم بهش مي گويند مؤمن .وآن كسي كه اين ربوبيت رانبيند به او مي گويند كافر . اون كسي كه اين ربوبيت راببيند مي تواند از اين ربوبيت بهره مند بشود وآثار اين ربوبيت را درزندگي اش وارد  كند و كارهايي بكند كه رب مي تواند بكند وبه همين دليل وقتي كه به رود نيل مي رسد، به بن بست مي رسد در زتدگي اش وهمه دارند عليه او شعار مي دهند كه ديدي حالا چه بلايي به سرما آوردي پشت سرمان فرعون ،جلويمان دريا ، مي گويد : كلا ان معي ربي . نگران نباشيد ان معي ربي . خوب اين " ان معي ربي " را اگر من هم درك بكنم مي توانم اون كار را بكنم ؟ بله كما اينكه حضرت امام درك كرد وهمان كار را كرد .گفت "ان معي ربي " . حالا اين ربوبيت وقتي مي خواهد در عوالم وجود خودش را نشان بدهد با يك واسطه نشان مي دهد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حضرت امام فرمودند كه هر بسم الله در هر سوره اي معناي خاص خودش را دارد .اين بسم اللهي كه ابنجاست با بسم الله سوره توحيد معنايش فرق مي كند با بسم الله سوره نصر فرق مي كند.اين بسم الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم ، حمد براي خدايي است كه رب العالمين است حالا حضرت امير فرمودند : انا نقطة تحت باء بسم الله  يعني اگر قرار است ربوبيتي در عالم واقع شود ،بسم الله الرحمن الرحيم ،به نام چه كسي واقع مي شود به نام اميرالمومنين يعني به نام اميرالمومنين يعني بواسطه فيض اميرالمومنين كه فرمودند انا اسم الله منم اون اسم خدا و در روايات ديگر فرمودند علي اسم الله ،در زيارت ششم مي خوانيم كه :واسم الله الرضي شما همان اسم مورد رضايت خداييد .و اهل بيت را اگر بخواهيم در يك كلمه تعريف بدهيم ،مي گوييم اينها اسم الله هستند .منتها اسماءالله با هم فرق دارند .يكوقت شما مي گوييد يا كافي يارزاق يا شافي اينها را مي گوييم اسم فعل ،يكوقت هست كه مي گوييد يا رحمن يا رحيم يا عليم اينها را مي گوييم اسم ذات .پس مراتب اسماء درتجلي ذاتي خداي متعال با هم متفاوتند . يعني همه شان به يك اندازه شما را به خدا توجه نمي دهند اسم كافي وشافي شمارا به اين حد توجه مي دهد كه خدا كفايت كننده بنده اش هست و شفا دهنده بنده اش هم هست . اسم عليم شمارا به اين حد توجه مي دهد كه بدانيد خداهمه چيز را مي داند. اما اسمائي هم وجود دارد كه وقتي كه به آنها نگاه مي كنيد مي توانيد همه خدا را يكجا ببيني اون اسماء( آينه تمام قد است ، فقط سر را نشان نمي دهد فقط دست را نشان نمي دهد )را بهش مي گويند اسم الله الاعظم . اسم الله الاعظم كيست ؟ امام زمان عليه السلام . يعني كسي كه وقتي بهش توجه مي كنيد در حقيقت به چه كسي توجه كرده ايد؟ به خدا . اون كسي كه وقتي دوستش داشته باشي در واقع چه كسي را دوست داري ؟خدا. اون كسي كه وقتي با او دشمني بكني در واقع با خدا دشمني كرده ايد . چون اون ديگر آينه تمام نماي خداست. اسم الله الاعظم است .اين مقدمه اينكه ما بدانيم كه نقش امام زمان در خلقت وهستي چيست ؟

حالا خداي متعال وقتي مي خواهد در اين عالم كار كند ، ربوبيت كند، بواسطه اين اسمائش كار مي كند. يعني خدا سلسله مراتب دارد براي اداره اش . منتهي اين سلسله مراتب بنحو تجلي است نه بنحو تجافي . حالا فرق تجلي با تجافي چيست ؟ آبي كه از آسمان می بارد يك ابر است يك آبي آن بالا هست مي آيد روي زمين و اون آبي كه آمد روي زمين ديگر در آسمان نيست روي زمين است ،اين را مي گويند تجافي يعني تمام شد آب بارون است از آسمان هم آمده است ولي ديگر اين آب در آسمان نيست . حالا سئوال ،وقتي مي گوييم كه امام زمان مظهر خداي متعال هستند آيا مظهريتشون از سنخ همين آبي است كه ديگر آن بالا نيست ؟ خير؟ پس چه طوري است ؟ نور خورشيد آن بالاست مي تابد به زمين در اتاق شما اين نوري كه در اتاق شما است آيا اتصالش با خورشيد قطع شد؟ خير هنوز نور خورشيد است ، تا خورشيد باشد اين هست اگر خورشيد برود غروب كند ديگر اين نيست .ارتباط امام زمان با خدا اينطوري است . يعني چه ؟ يعني خداي متعال كار را نداده است دست امام زمان و برود کنار . امام زمان مظهر اراده خدا است . چرا اين حرف را مي زنيم چه لزومي دارد بگوييم تجلي وتجافي واز اين لغات استفاده كنيم ؟ براي اينكه در شيعه گروههايي پيدا شدند كه همين تفكر را پيدا كردند كه به آنها مي گفتند مفوضه . يعني معتقد بودند كه خدا كار راداده دست اهل بيت و رفته است دنبال كارش وگاهي از اوقات در توسلات و توجهات مداحان محترم اهل بيت يا بعضي ها كه خيلي ديگر احساساتي مي شوند يا خودمان وقتي مي خواهيم توسل پيدا كنيم اين معنا به ذهنمان خطورميكند  كه حالا مثلا بگوييم خدايا كار ما راحل كن؟ يا اي امام زمان كارما راحل كن ؟كدامش بهتر است ؟پيدا است ما بين اين دو تجافي قائل شده ايم ،نمي دانيم كه وقتي بگوييم يا مهدي ، خدا را داريم صدا مي زنيم . وقتي بگوييم يا الله ،امام زمان را صدا مي زنيم . هر دوتاشون اسمند درسته ؟يا الله  خود خداست يا اسم خداست  ؟ اسم خداست. يا مهدي يا صاحب الزمان خود خداست يا اسم خدا؟ اسم خدا است . امام زمان وجودي هستند كه از خداي متعال جدا شدند ؟ يا وقتي شما مي گوييد يا صاحب الزمان اغثني يا صاحب الزمان ادركني داريد اسم اعظم خدا را صدا مي زنيد؟. پس هيچ فرقي نمي كند كسي با اين توجه كه بداند امام زمان هيچ از خودشون ندارند مگر از جانب خدا ، خدا را بخواند يا امام زمان را. بزرگان تفسير مي گويند كه بالاترين تعريفي كه خدا از پيامبرش در قرآن كرده اين است  "ليس لك من الامر شيئا "اي پيامبر از امر نزد تو هيچ چيز نيست . مي گويند اين بالاترين تعريف است يعني اي پيامبر تو همه چيز هستي .

خوب حالا با اين امام زمان انسان مي خواهد ارتباط برقرار كند .چرا مي گويند امام زمان اسم الله الاعظم هستند ؟چون انسان عصاره خلقت است . چرا مي گويند توجه پيدا كنيد به امام زمان ؟ چون امام زمان از سنخ ما هستند .موجودي هستند بشري ،وجودي هستند انساني ،اگر ملك بودند ما نمي توانستيم ازشون استفاده كنيم .چون انسانند وهم سنخ ما هستند مي توانيم باهاشون ارتياط برقرار كنيم واين نكته خيلي مهمي است كه تمام مقاماتي كه امام زمان به اون مقامات رسيدند و شدند اسم اعظم خدا ، با همين قواعد بشري و درهمين كالبد جسم مادي و باقدم اختيار و اراده بشري طي شده  يعني امام زمان يك وجودي خارج از قواعدوقوانين بشري نيستند به همين دليل اگر سئوال شود كه آيا امام زمان گرسنه مي شوند يا هميشه سيرند؟ گفته مي شود كه حضرت هم مثل شما گرسنه شون مي شود ،تشنه مي شوند يا نه ؟ مثل ما تشنه شون مي شود ،بي پول مي شوند يك وقتهايي يا نه هميشه جيبهايشان پر پول است ؟بله بي پول مي شوند گاهي از اوقات فقر حاكم مي شود بر زندگي امام زمان .عجب مريض هم مي شوند ،گاهي از اوقات دارو هم مي خورند ؟ بله حضرت هميشه امراضشون را بواسطه دعا حل نمي كنند گاهي اوقات دارو هم مي خورند .عجب ما فكر مي كرديم امام زمان هميشه در يك هاله اي از نورند ،غذا نمي خورند و....  . خواب هم مي روند ؟بله حضرت وقتي خسته مي شوند خواب هم مي روند كما اينكه پيامبر خدا مي رفت .

خوب اينها را كه شما نگاه كنيد يك ذره ديدتان به امام زمان عوض مي شود . اما اين امام زماني كه بشر است و محدوديتهاي بشري دارد و همون اتفاقاتي كه در زندگي ما مي افتد براي او هم مي افتد ،به اعتبار بندگي خدا (همه حرف اينجاست) به اعتبار عبدالله بودنش ،يك مجموعه اختيارات و امكانات وسيع دارد .البته اين قاعده مخصوص ايشان هم نيست هر كسي در هر مرتبه اي از عبوديت قرار بگيرد متناسب با اون حد از عبوديتش بهش يكسري ازاختيارات و امكانات مي دهند. دعايي كه خدا براي مؤمن مستجاب مي كند ازجمله اين امكانات است. مؤمن گناه نمي كند هر چي خدا بهش گفته ، گفته است چشم هر چي هواي نفس بهش گفته ،گفته است نه ، باعتبار اينكه اين كار را كرده در زندگيش ، وقتي در حق يك فردي دعا مي كند دعايش را خدامستجاب ميكند خيلي راحت . اين اختيار وامكان از چه طريقي حاصل شده ؟ از طريق عبوديت وبندگي خدا، اصطلاحا مي گويند مؤمن قدرت تصرف دارد دراين عالم نه فقط در حيات مادي اش بلكه وقتي رفت توي برزخ .شما مي رويد قبور علما قبور امام زاده ها را زيارت ميكنيد ازشون حاجت مي خواهيد اونها در حق شما دعا مي كنند دعا مستجاب مي شود.به همين سادگي .

حالا امام زمان چه مقدار اختيارات دارند؟ امام زمان مؤمن كامل هستند ،مؤمن كامل الايمانند مؤمني هستند كه در اعلا درجات ايمان قرار گرفته اند ،همه درجات ايمان را دارند ، عين ايمانند به همان اندازه اختياراتشان بيشتراست . چقدر بيشتره ؟ نامحدود است . امام زمان مي دانند؟ دايره علمشان چقدراست ؟ دايره علمشان دايره علم پيامبر اكرم است . دايره علم پيامبر اكرم صلوات الله وسلامه عليه چقدره ؟ "وعلمك ما لم تكن تعلم   " اي پيامبر هر چيزي كه نمي دانستي را يادت داديم چقدر انسان چيز نمي داند ؟ بينهايت انسان چيز نمي داند حالا همان چيزهايي را كه نمي داند را به او ياد دهند، مي شود بينهايت . دايره قدرت امام زمان چقدره ؟ " قل من بيده ملكوت كل شيء " دايره قدرت امام زمان در اين عالم نه تنها احاطه در اين عالم ماديه ، ملكوت اين عالم يعني باطن اين عالم يعني نه تنها هفت زمين و هفت آسمان در يد قدرت يداللهي امام زمانه ،بلكه بواطن اين عالم ،ملكوت ،بهشت ، جهنم ، برزخ ، هر عالمي كه تصور كنيد ،عوالم ملائكه ،عوالم اجنه ، عوالم ديگر كه نمي شناسيم كه حضرت صادق صلوات الله عليه فرمودند دوازده هزار عالم وجود دارد كه تمام اينها زير چتر من است ،امام زمانشون منم . همه عوالم در يد قدرت امام زمانه ، خوب چه فايده دارد ما اينها را بدانيم ؟ شما وقتي بدوني يك همچين امام پر قدرتي داري ، چه حالي بهت دست مي دهد ؟ امامي كه از سنخ بشره همين قدر كه انسان بداند ، به خود مي بالد. ما يك همچين امامي داريم كه يك همچين قدرتي دارد ، يك همچين علمي دارد ، دايره رحمتش چقدره ؟ دايره رحمتش هم همينطور. دايره حياتش چقدره ، اون هم همينه .چرا چون گفتيم اسم الله الاعظم است يعني هر صفتي كه خدا دارد او هم دارد .خدا حي است او هم حي است ، خدا عليم است او هم عليم است ،خدا قدير است اوهم قدير است . اگر انسان به اين مفاهيم توجه پيدا كند ، يقين پيدا كند ، آنوقت حالش نسبت به عالم عوض مي شود .

 چرا امام در برخورد با ابرقدرتها آنقدر قوي بود ؟چون امام قدرت امام زمان را درك كرده بود در اين عالم . يقين پيدا كرده بود كه يك همچين امامي پشت سرشه ، ما يك همچين يقيني پيدا نكرده ايم . اونوقت كم مي آوريم ما يقين پيدا نكرده ايم اونوقت گاهي اوقات مايوس مي شويم ما يقين پيدا نكرده ايم به قدرت و علم و رحمت امام .

امامي كه ريز ودرشت مسائل زندگي ما را مي داند و امام پر رحمت كه حضرت رضا عليه صلوات والسلام فرمودند : "الامام ابا شفيق ،اخ رفيق" .امام مثل پدر مهربان انسان است ،مثل برادر دلسوز انسان است حضرت امير وقتي كه ..... مريض شد و تب كرد وسه روز نرسيد خدمت حضرت ،بعد كه حضرت را ملاقات كرد ،حضرت حالش را پرسيدند ،گفت آقا تب داشتم ،حضرت فرمودند كه بله تب داشتي ،گفت آقا شما از كجا مي دانيد ؟ فرمودند وقتي شيعيان ما تب مي كنند ،به تب آنها ما هم تب مي كنيم . در تشرفي كه يكي از بزرگان خدمت امام زمان داشتند در زمان جنگ ،مي گويد كه من ديدم كه خيلي حضرت ناراحت و رنگ و رويشان زرد وخيلي حالت گرفته اي دارند ، سئوال كردم، فرمودند يك خاركه به پاي شيعيان ما مي رود مارا آزرده مي كند . امام برادر مهربان انسانه ،امام پدر دلسوز انسانه ، امام به ياد انسانه .شما فكر مي كنيد به خودي خودتان گناه نمي كنيد ؟ اينهايي كه با زمينه گناه روبرو مي شوند ولي گناه نمي كنند، فكر مي كنند به خودي خودشان است نخير هيچكدام ما نه قدرتش را داريم نه تقوايش را داريم نه ملكات نفساني اش را داريم كه گناه نكنيم .بواسطه نظر دائمي امام زمان ، رحمة الموصوله بودن امام زمان است كه ما گناه نمي كنيم .بواسطه خودمان نماز مي خوانيم ؟به دلمان مي افتد كه نماز اول وقت بخوانيم؟ روزه مي گيريم ؟اعمال انجام مي دهيم ؟ خير به اعتبار نظر امام زمانه كه ما داريم حيات معنوي طي مي كنيم . حالا هر مقدار اين توجه را تقوييتش بكنيم ، حيات معنويمان تقويت مي شود .هر مقدار يقينمان را به امام زمان بيشتر كنيم ،بهره منديمان از قلب هستي بيشتر مي شود.

حالا در ارتباط با امام زمان ما چه موضوعي را هدف بگيريم ؟ چه بخشي از وجود امام زمان را بهش توجه پيدا كنيم ؟بعضي ها با امام زمان وارد معامله مي شوند،بخش تعاملات را هدف مي گيرند،اصلا بازاري صفتند،با امام زمان مي خواهندتجارت بكنند خوب بد نيست ولي خوب هم نيست ،يك ذره سطحش پايين است كه انسان اينجوري با امام زمان بخواهد رفتار كند ، آقا اگر حاجت من را داديد من مثلا دو ركعت نماز مي خوانم برايتان ، اگر نداديد نه . من هر هفته مي رفتم جمكران اما حاجتم را ندادند ديگر نمي روم . طرف رفته بود حرم حضرت معصومه بعد چهار سال بود نرفته بود گفته بودند چرا نمي روي ،گفته بود من با حضرت قهر هستم چون چهار تا حاجت داشتم ،ندادند . اينها تجارت با امام زمانه بد نيست انسان حاجت بخواهد و مثل دوتا دوست كه گاهي با هم قهر مي كنند ،يك همچين كاري هم بكند ولي سطحش پايين است . يك وقت هست كه نه شما از حوزه حاجت يك ذره مي آييد بالاتر . خوب بريم ما اين امام زماني كه مي گويند آنقدر مراتب دارند ، قدرت دارند، علم دارند واينها را بشناسيم ، استفاده كنيم . چطور شما راه مي افتيد بدنبال فلان عالم با كلي دردسر كه مثلا آقا يك ذكر به ما بده ،يا قبر فلان امام زاده را زيارت می كنيد ،كه همه اش هم خوب است اما توجه نمي كني كه يك امامي هم روي اين كره زمين دارد زندگي مي كند و بشري است فوق همه اين حرفها است . خليفه خداست ،اسم اعظم خداست .چرا اين رو بهش توجه نمي كني ؟ چرا يادت مي رود ؟ مرتب بايد يادت بيارند كه بابا يك امام زماني هم داري ها ،امام داري ،صاحب داري ، مالك داري ،ارباب داري ،همه كاره داري ، خدا وقتي مي خواهد ربوبيتش را اعمال كند از طريق او اعمال مي كند ،پس در واقع ارباب توئه ،همه كاره توست ،مقدرات تورا وقتي مي خواهند شب قدر بپيچند به اعتبار نظر امام زمان مي پيچند ،پس مقدرات تو دست اوست ، مي خواهي كنكور قبول شوي ،دست امام زمانه ،مي خواهي موفقيت علمي پيدا كني دست امام زمانه ، مي خواهي موفقيت معنوي پيدا كني ،دست امام زمانه ، مي خواهي تقوا پيدا كني ،اخلاص پيدا كني ، هر صفت حسنه اي مي خواهي ،دست امام زمانه ، مي خواهي ازدواج  كني ،دست امام زمانه ،مي خواهي عاقبت به خير شوي دست امام زمانه .همه اينها دست امام زمانه ،آنوقت انسان ايشان رو رها كند ،برود به يك چيزهاي بيخودي بچسبد .

 درتوجه به امام زمان آن چيزي كه مي تواند خيلي كارساز باشد ،توجه به تمام مراتب وجودي امام زمان است ،از جمله قلب امام زمان . گفتيم امام زمان قلب اين عالمند ديگر ،درسته ؟ در وجود انسان هم آن چيزي كه حرف اول را مي زند چيست؟ قلب است . پس در وجود خود امام زمان كدام نقطه را هدف بگيريم ؟ قلب امام زمان . يعني چه ؟ يعني يك كاري بكنيم كه به تعبير دم دستي اش ،دل امام زمان را بدست بياوريم.

این مهمتر است یا اینکه من صورت امام زمان را ببینم ؟یک کسی دل امام زمان را بدست بیاورد ولی امام زمان را ندیده باشد ، یک کسی هم باشد که امام زمان را دیده باشد ولی امام زمان ته دلشان از او راضی نباشند ، کدومشون بهتره؟ مسلما آنکه دل را بدست بیاورد. چه بسیار که امیرالمومنین را دیدند ،چه آدمهایی که پیامبر خدا را دیدند ،چه کسانی که ممکنه خواب اهل بیت را ببینند ولی اهل بیت از دستشون راضی نباشند .من سراغ دارم کسی که به رای العین تو همین عالم نه توی خواب ، مدعی است که امام رضا علیه السلام را می بیند (حالا می گیم خیلی خوب راست می گوید ان شاءالله ) ولی کارهایی هم می کند ،حرفهایی هم می زند که مطمئنا امام زمان از این کارها وحرفها راضی نیستند . چرا می بیند ؟ چون ریاضت کشیده است ،یک ریاضتهایی کشیده است ،روحش لطیف شده ،روح که لطیف بشود انوار موجودات لطیف ومجرد را می بینید از جمله انوار اهل بیت را .ولی این هنر نیست هنر این است که دل را بدست بیاوری ، هنر این است که دل امام زمان از دستت راضی بشود ، بدل امام زمان دعا کن " ادخل السرور فی قلبه واکشف عن همه و غمه و حزنه " دلت برای دل امام زمان بتپد ، چون می دانید که وقتی حضرت امر فرجشان تعجیل شود ،دلشان شاد می شود ، برای تعجیل امر فرج دعا کنید . این نوع ارتباط ،یعنی ارتباط دل با دل ،خیلی سطحش بالاتر است .

 آنوقت اگر شما در زندگیتان این رو مورد توجه قرار دهید ، می گردید دنبال اون چیزهایی که دل حضرت راشاد کند واگر بگویند اگر این کار را بکنید حرام نیستها ولی حضرت مکدر می شوند ،اگر این حرف را بزنی بد نیست ها ولی حضرت دلشان می رنجد ،اینکه گفته می شود مصیبت مکشوف نخوانید ،خوب چه کسی جرات دارد مصیبت مکشوف بخواند ؟ اون کسی که دل امام زمان برایش مهم نیست .طرف رفته بود داخل جمعیت که دست یکی از مراجع را ببوسد ،دست را محکم گرفته بود ،یکی گفته بود ول کن دست آقا رو داری می شکنی ،گفته بود به درک که می شکند من باید دست رو ببوسم . حالا بعضی از آقایون هم همینطورند می گوید من کار خودم را می کنم حالا گفتند مکشوف نخوان که گفته باشند. اما کسی که هوای دل را دارد می گوید نه من جرات نمی کنم این حرف را بزنم ممکنه دل امام زمان بدرد بیاید.

 اینکه شما دل امام زمان را هوایش را داشته باشید ، به دل امام زمان دعا کنید ،دعاهایی بکنید که دل امام زمان را بدست بیاورید ،اعمالی انجام ندهید که دل امام زمان را بدرد بیاورد ، این را قرآن اسمش را می گذارد "تبعیت " و این تبعیت مرتبه اش از اطاعت بالاتر است . در تبعیت شما می گردی دنبال اینکه ببینید دل حضرت چه می گوید و خودت را با آن دل هماهنگ می کنی ،در اطاعت فقط دنبال حرام و حلال ظاهری هستی ،البته اشتباه نشود این دوخیلی به هم نزدیکند و راه تبعیت هم اطاعت است و به همین دلیل اطاعت هم خیلی مرتبه بلندی است ولی در قرآن می گوید : ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله . یعنی انسانها را دو دسته می کند : کسانی که محب خدا هستند وکسانی که محبوب خدایند.قل ان کنتم تحبون المهدی فاتبعوالمهدی یحببکم المهدی ، نسبت به امام زمان هم آدمها دودسته اند ،آدمهایی که محب امام زمانند که زیادند توی مسجد جمکران سالی چقدر آدم می روند اینها همشون محب هستند ،اما چند تایشان محبوب امام زمانند ؟ قلیل من عبادی الشکور ،چند نفر در این جلسه می توانند بگویند آقا ببخشید امام زمان مارا خیلی دوستمون دارند ؟ البته شما ممکن است بگویید که مگر نگفتید امام همه را دوست دارند ؟بله امام زمان دوجور دوستی دارند ،محبت رحمانیه ،محبت رحیمیه .امام زمان ذات وفطرت همه مارا دوست دارند ،اما کدوممون هستیم که امام زمان اعمالمون رو هم دوست داشته باشند؟بگویند اعمال این آقا صد درصد  مورد تایید من است ؟کدوم ما هستیم که بتوانیم ادعا کنیم که حضرت صفاتمان را هم دوست داشته باشند؟بگویند ما تمام صفات اخلاقی این آقا را دوست داریم ؟یعنی تمام صفات حضرت در این آدم جمع شده. دایره محبوبین امام زمان محدود و دایره محبین وسیع است . پلی که انسان را از محب بودن می کشاند به محبوب بودن ،تبعیت است . فرق این تبعیت با اطاعت چیست؟ یک مثال بزنم فرقش این است که در قضیه کربلا بودند افرادی که وقتی شنیدند که اباعبدالله بیعتشون را برداشتند و شرعا جدا شدن از امام حرام نیست ،چون امام فرمودند هر که می خواهد برود ،برود و فتوای شرعی دادند . فقط فرمودند آنقدر دور شوید که صدای استغاثه من را نشنوید ،قید گذاشتند وبعضی ها که شیعه بودند ودر دایره محبین بودند ،نه محبوبین ، رفتند .آیا فعل حرام انجام دادند ؟خیر چون خود حضرت به آنها اجازه دادند .اینها مطیع بودند ولی اهل تبعیت نبودند . در تبعیت شما دنبال این نیستید که امام به شما یک اذنی بدهد وبروید،بلکه می گویید امام منه باید همراهش بایستم ،دلم را با دل او هماهنگ می کنم .این را بهش می گویند تبعیت .یک وقت یک کسی آمد خدمت حضرت صادق صلواه الله وسلامه علیه گفت آقا چرا شما از این سلمان فارسی انقدر تعریف می کنید؟ حضرت فرمودند نگو سلمان فارسی بگو سلمان محمدی . طرف پیش خودش گفت که ما آمدیم یه چیزی بگوییم که مثلا سلمان را زیر سئوال ببریم ، تازه حضرت یک لقب هم بهش دادند . گفت خوب چرا شما تعریف می کنید؟ حضرت سه تا ویژگی گفتند یکی اینکه گفتند سلمان با فقرا زیاد نشست و برخاست می کرد یعنی اهل تکبر نبود ،یکی اینکه فرمودند هر علمی رو از هر عالمی که پیدا می کرد می گرفت، گیرندگی او قوی بود. یکی هم فرمودند سلمان وقتی در جلسه ای می نشست که امیرالمومنین در آن جلسه بود به جایی نگاه می کرد که  علی به آنجا نگاه می کرد ،به خود علی هم نگاه نمی کرد چون اون هم ثواب دارد پیامبر فرمودند النظر الی وجه علی عباده ، نه بالاتر از این "النظر الی وجه علی " اطاعت است ،ولی اینکه شما نگاه کنید امیرالمومنین به کجا نگاه می کنند وشما هم به همانجا نگاه کنید ،تبعیت است .می گویند وقتی سلمان با امیرالمومنین جایی می رفتند، جای پای یک نفر باقی می ماند چون پایش را دقیقا جای پای علی می گذاشت .این را بهش می گویند تبعیت .یعنی تابع عین متبوع حرکت می کند .حالا یک کسی بیاید از من بپرسد آقا ببخشید نظر شما راجع به موسیقی چیست؟دو جواب دارد ،می گوییم شما در حوزه اطاعتی یا در حوزه تبعیت ؟ اگر در حوزه اطاعتی ،موسیقی حرام دارد ،حلال دارد ،تشخیصش راه دارد و ..... برو تشخیص بده اگر موسیقی حلال بود گوش بده . اما اگر طرف در حوزه تبعیت است ،می گوییم ببخشید امام زمان شده است موسیقی گوش بدهند ؟می شود تصور کرد که مثلا حضرت "یار دبستانی من " را گذاشتند و گوش می دهند ؟اصلا تصورش هم خنده دار است. اگر در حوزه تبعیتی ،یعنی دنبال دل امام زمانی ،گوش نده. می گویید آخه من خیلی دوست دارم گوش بدم ،خوب چون خیلی دوست داری ،اگر انجام ندی چیز گیرت می آید .چیزی که دوست نداری و ترک کنی که هنری نبوده . پس دو تا مرتبه است در ارتباط محبتی نسبت به امام زمان . آقا می شود این سیگار را بکشیم ؟یه جور ی این قلیون را بکشیم ؟برو ببین مرجع شما گفته قلیون حرام است یا حلال ؟اما من سئوال می کنم امام زمان نعوذ بالله در این عمر حدود 1200 ساله شان شده است یک دود برود داخل سینه شان؟اصلا تصور می شود کرد؟ نه خیلی خوب شما اگر می خواهی تبعیت کنی خودت را شبیه امام زمان بکن .اینرا بهش می گویند تبعیت "قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله".

خدایا بحق امام زمان دل امام زمان را از دست ما راضی وخشنود بگردان  خدایا...

 

منبع : سایت شهید مهران حریرچیان

http://harirchian.com/asar.aspx?sp=maktob&cat=4&pageID=17

اسلایدر